Schoolteam

Directie: mevr. Sara Deleersnijder

Secretariaat: juf Stéphanie en juf Rianne

ZOCO KS + 1ste leerjaar: juf Debbie

K1: juf Jelke
K2: juf Muriel
K3: juf Freya
K4: juf Annelies
K5: juf Eveline
K6: juf Nathalie
K7: juf Véronique
K8: juf Nathalie

Ondersteuning KS: juf Marijke, juf Anneke, juf Joke, juf Cher

ZOCO LS: juf Nadine

1A: juf Nathalie
1B: juf Tine
2A: juf Hannelore
2B: juf Evi
2C: juf Myriam
Ondersteuning 1ste en 2de leerjaar: juf Lotte en meester Sander
3A: juf Marijke
3B: juf Liesbeth
4A: juf Veerle
4B: juf Gaëlle
Ondersteuning 3de en 4de leerjaar: juf Kelly en meester Pieter-Jan
5A: juf Tay
5B: juf Eva
6A: juf Lynn
6B: juf Caroline
Ondersteuning 5de en 6de leerjaar: juf Noemie en juf Nadine

L.O.-team: juf Lise en meester Foeke

ICT-team: meester Ief

Bewaking: juf Leen en juf Marina

Poets-team: juf Demira, juf Oana en juf Francine